Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Skaryszewie

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 08.04.2020

 

Skaryszew dnia  08.04.2020r.

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

Zadania pn;    Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów zawartość piaskownika oraz                                         komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Skaryszewie

 1. Zamawiający ;

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie ul. Piaseckiego15,                               26 – 640 Skaryszew.

 1. Przedmiot zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest odbiór transport i  zagospodarowanie odpadów;

-  zawartość piaskownika (kod odpadu 19 08 02) szacunkowa masa 15 Mg

-  komunalnych  osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) szacunkowa masa 50 Mg

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wskazanych odpadów przez co rozumie się odbiór własnym środkiem transportu, transport do miejsca przetwarzania /odzysku lub unieszkodliwiania/ z zachowaniem zasad postępowania z odpadami określonymi                               w obowiązujących przepisach tj;

-  ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz.U z 2016 r poz 1987 z późn zm)

-  ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2017 poz 519 z późn zm)

-  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 w sprawie komunalnych osadów                                          ściekowych (Dz.U z 2015 r.  poz 257)

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U z 2019 r. poz 819)

W momencie odbioru odpadów własnym środkiem transportu wykonawca staje się ich posiadaczem i przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za sposób ich dalszego zagospodarowani, w tym transport i przetwarzanie.

 1. Miejsce realizacji zamówienia;

Oczyszczania ścieków w Skaryszewie ul. Dzierzkowska

Wskazane odpady składowane są w kontenerach KP-7 będących własnością Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu transportu odpadów  a załadunek pojazdów Zamawiający może dokonać posiadaną koparką typ JCB. Wysokość pojazdów powinien umożliwiać załadunek w/w koparką.

 1. Wymagane dotyczące oferty;

Oferta powinna zawierać:

a/    wypełniony załącznik Nr 1

b/ zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c/ zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d/ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

e/ aktualnego zezwolenia na transport i zagospodarowanie wskazanych w zapytaniu odpadów.

 1. Inne postanowienia;

a/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Oferent w tym wypadku nie może obciążyć kosztami przygotowania oferty Zamawiającego.

b/  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przy realizacji zamówienia.

 1. Osoba do kontaktu;

P. Grzegorz Durasiewicz ; tel  501 060 485 lub  48/ 610 30 22

 1. Kryteria oceny oferty;

cena 100%

 1. Warunki płatności;

30  dni od daty otrzymania faktury

 1. Termin związania z oferentem;

30 dni . Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 1. Termin realizacji zamówienia;

do 31.12.2020r.

 1.  Miejsce i termin składania ofert;

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie ul. Piaseckiego 15, 26 – 640 Skaryszew                              z dopiskiem ,,oferta na; Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów zawartość piaskownika oraz komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Skaryszewie  do dnia 24.04.2020r.   lub w formie elektronicznej (podpisane skany  dokumentów)  na adres;  sekretariat@zgkim-skaryszew.pl . do dnia 24.04.2020r.

 

 1.  Załączniki;

               Załącznik Nr 1 –   formularz ofertowy

               Załącznik Nr  2 –  skan wyników badań osadu

 

 

Dyrektor ZGKiM w Skaryszewie

                                                                                                               /-/ Rafał Pyrka

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 2

Utworzono dnia 08.04.2020, 11:42

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 08.04.2020, 11:41

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie 
 ul. Piaseckiego 15
 26-640 Skaryszew
 tel. 48 6103022 tel/fax 48 6103078
 
 Godziny otwarcia od poniedziałku
 do piątku od 7.00 do 15.00
 
K A S A CZYNNA
7.30 – 14.30