Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Skaryszewie

Historia

            O firmie.

          W dniu 30 grudnia 1996 roku na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku  o gospodarce komunalnej, Rada Miasta i Gminy Skaryszew podjęła Uchwałę Nr XX/131/96     w sprawie utworzenia jednostki komunalnej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej  i mieszkaniowej w Skaryszewie” z siedzibą w Skaryszewie przy ulicy Piaseckiego 15.

Organem założycielskim jest Rada Miejska w Skaryszewie, która wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Skaryszew, sprawuje nadzór nad działalnością Zakładu. Zakres działalności zakładu obejmuje teren miasta i gminy Skaryszew. Ponadto zakład może współpracować z sąsiednimi gminami w oparciu o dwustronne umowy, zlecenia  oraz porozumienia.

            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie jest zakładem użyteczności publicznej, mającym na celu maksymalne, bieżące i ciągłe zaspakajanie zbiorowych potrzeb komunalnych ludności oraz jednostek prowadzących działalność gospodarczą na terenie jego działania.

            Przedmiotem działalności zakładu jest:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę: utrzymanie ujęć i stacji uzdatniania wody, utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej, prowadzenie inwestycji z zakresu budowy i modernizacji sieci wodociągowej;

- zbiorowe odprowadzanie ścieków: utrzymanie i obsługa oczyszczalni ścieków, utrzymanie  i konserwacja sieci kanalizacyjnej, prowadzenie inwestycji z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej, obsługa gminy w zakresie wywozu nieczystości płynnych;

- administrowanie i utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych.

            Ustalenie zakresu zadań rzeczowych dla zakładu dokonywane jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew. Burmistrz może nałożyć na zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne do zaspokajania potrzeb ludności oraz innych jednostek w dziedzinie objętej działalnością zakładu.

            Zakładem zarządza oraz reprezentuje go na zewnątrz  Dyrektor, który zatrudniany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.

Dyrektor realizuje swoje zadania za pomocą podległego mu personelu. Pracownicy zakładu zatrudniani są przez Dyrektora w ramach limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

            Działalność finansowa zakładu.

            Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Plan ten zatwierdzany jest przez Dyrektora zakładu z zachowaniem kwot wpłat do budżetu, dotacji  z budżetu, wynagrodzeń i innych wydatków, których wysokość określona została dyrektywnie na podstawie odrębnych przepisów.

            Zakład działa na zasadzie pełnego rozrachunku i rozlicza się z budżetem Miasta i Gminy Skaryszew.

            Wodociągi.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie zajmuje się produkcją oraz dostawą wody dla odbiorców z terenu gminy Skaryszew oraz do miejscowości Grzmucin-Trzymorgi, położonej w gminie Gózd. Zakład jest administratorem 4 stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Skaryszew, Skaryszew – Wincentów, Odechów oraz Tomaszów. Gminna sieć wodociągowa liczy ponad 200 km i jest sukcesywnie rozbudowywana.

           

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie 
 ul. Piaseckiego 15
 26-640 Skaryszew
 tel. 48 6103022 tel/fax 48 6103078
 
 Godziny otwarcia od poniedziałku
 do piątku od 7.00 do 15.00
 
K A S A CZYNNA
7.30 – 14.30

 

Bocian Mateusz z żoną LIVE