Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Skaryszewie

ul. Piaseckiego 15, 26-640 Skaryszew

 

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe -2021r.

 


 

 

Skaryszew dnia  05.08.2020r.

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

Zadania pn;    Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów zawartość piaskownika oraz  komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Skaryszewie

 1. Zamawiający ;

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie ul. Piaseckiego15,                               26 – 640 Skaryszew.

 1. Przedmiot zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest odbiór transport i  zagospodarowanie odpadów;

-  zawartość piaskownika (kod odpadu 19 08 02) szacunkowa masa 35 Mg

-  komunalnych  osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) szacunkowa masa 30 Mg

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wskazanych odpadów przez co rozumie się odbiór własnym środkiem transportu, transport do miejsca przetwarzania /odzysku lub unieszkodliwiania/ z zachowaniem zasad postępowania z odpadami określonymi  w obowiązujących przepisach tj;

-  ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz.U z 2016 r poz 1987 z późn zm)

-  ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2017 poz 519 z późn zm)

-  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 w sprawie komunalnych osadów                                          ściekowych (Dz.U z 2015 r.  poz 257)

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U z 2019 r. poz 819)

W momencie odbioru odpadów własnym środkiem transportu wykonawca staje się ich posiadaczem i przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za sposób ich dalszego zagospodarowani, w tym transport i przetwarzanie.

 1. Miejsce realizacji zamówienia;

Oczyszczania ścieków w Skaryszewie ul. Dzierzkowska

Wskazane odpady składowane są w kontenerach KP-7 będących własnością Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu transportu odpadów  a załadunek pojazdów Zamawiający może dokonać posiadaną koparką typ JCB. Wysokość pojazdów powinien umożliwiać załadunek w/w koparką.

 1. Wymagane dotyczące oferty;

Oferta powinna zawierać:

a/    wypełniony załącznik Nr 1

b/ zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c/ zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d/ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

e/ aktualnego zezwolenia na transport i zagospodarowanie wskazanych w zapytaniu odpadów.

 1. Inne postanowienia;

a/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Oferent w tym wypadku nie może obciążyć kosztami przygotowania oferty Zamawiającego.

b/  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przy realizacji zamówienia.

 1. Osoba do kontaktu;

P. Grzegorz Durasiewicz ; tel  501 060 485 lub  48/ 610 30 22

 1. Kryteria oceny oferty;

cena 100%

 1. Warunki płatności;

30  dni od daty otrzymania faktury

 1. Termin związania z oferentem;

30 dni . Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 1. Termin realizacji zamówienia;

do 31.12.2020r.

 1.  Miejsce i termin składania ofert;

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie ul. Piaseckiego 15, 26 – 640 Skaryszew                              z dopiskiem ,,oferta na; Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów zawartość piaskownika oraz komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Skaryszewie  do dnia 19.08.2020r.   lub w formie elektronicznej (podpisane skany  dokumentów)  na adres;  sekretariat@zgkim-skaryszew.pl . do dnia 19.08.2020r.

 

 1.  Załączniki;

               Załącznik Nr 1 –   formularz ofertowy

               Załącznik Nr  2 –  skan wyników badań osadu

 

 

Dyrektor ZGKiM w Skaryszewie

                                                                                                               /-/ Rafał Pyrka

 

DOKUMENTY:

Zapytanie ofertowe -2021r.

Utworzono dnia 31.03.2021

                                                                                              Skaryszew dn. 31.03.2021r.

Zapytanie ofertowe nr DTW.260.2.2021.SG

- Wykonanie studni głębinowej – ujęcia wody podziemnej w obrębie działki nr 46 w miejscowości Skaryszew ul. Wincentowska 41

 

 1. Zamawiający:

Gmina Skaryszew

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 15

tel.: 48 610 30 22

e-mail: sekretariat@zgkim-skaryszew.pl

 

czytaj dalej » na temat: Zapytanie ofertowe -2021r.

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 12.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: ,,Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego  do 3.5 tony’’.

czytaj dalej » na temat: Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 2

Utworzono dnia 05.08.2020, 13:06

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 05.08.2020, 13:04

Informacje

Liczba wyświetleń: 5392
Utworzono dnia: 15.10.2019

Historia publikacji

 • 13.10.2022 07:44, Administrator
  Usunięcie dokumentu: Zapytanie Ofertowe
 • 12.10.2022 14:43, Administrator
  Edycja dokumentu: Zapytanie Ofertowe
 • 12.10.2022 14:42, Administrator
  Edycja dokumentu: Zapytanie Ofertowe