Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Skaryszewie

ul. Piaseckiego 15, 26-640 Skaryszew

 

Deklaracja Dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zgkim-skaryszew.pl/bip/

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-03-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Koordynator do spraw dostępności, adres e-mail: s.grzyb@zgkim-skaryszew.pl, telefon: 486103022.

Informacja zwrotna

Adres do korespondencji: ul. Piaseckiego 15 26-640 Skaryszew,

e-mail: s.grzyb@zgkim-skaryszew.pl

Tel. 48 6103022

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnianiu dostępności osobomze szczególnymi potrzebami, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

- wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

-monitorowanie działalności Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzi jedno wejście.  Przy drzwiach znajduje się dzwonek. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia na parterze. Do pozostałych pomieszczeń prowadzą schody posiadające spoczniki między piętrowe..

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

Brak pochylni

Dostępność platform

Nie ma platform

Dostępność informacji głosowych

Nie ma informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Obok budynku na parkingach wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 612
Utworzono dnia: 15.03.2021

Historia publikacji

  • 15.03.2021 12:50, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja Dostępności
  • 15.03.2021 10:20, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja Dostępności
  • 15.03.2021 10:17, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja Dostępności