Statut

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie zwany dalej „Zakładem” jest podstawową jednostką organizacyjną działającą na podstawie:

§ 2.

Siedziba zakładu mieści się w Skaryszewie przy ul. Piaseckiego 15

§ 3.

Organem założycielskim jest Rada Miejska w Skaryszewie

§ 4.

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie

§ 5.

 1. Zakład obejmuje zakresem swojej działalności teren miasta i gminy Skaryszew.
 2. Zakład może współpracować z sąsiednimi gminami w oparciu o dwustronne umowy, zlecenia i porozumienia.

II. Przedmiot i zakres działania

§ 6.

Zakład jest Zakładem użyteczności publicznej mającym na celu maksymalne, bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb komunalnych ludności oraz jednostek prowadzących działalność gospodarczą z terenu jego działania.

§ 7.

Przedmiotem działalności Zakładu jest:

 1. Działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
  • utrzymanie ujęć i stacji uzdatniania wody
  • utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej
  • prowadzenie inwestycji z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej
 2. Działalność z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków:
  • utrzymanie i ubsługa oczyszczalni ścieków
  • utrzymania i konserwacja sieci kanalizacyjnej
  • prowadzenie inwestycji z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej
 3. Obsługa gminy w zakresie gospodarki odpadami:
  • utrzymanie i eksploatacja składowiska odpadów stałych
  • organizacja i obsługa gminy w zakresie, zbierania, wywozu i segregacji odpadów stałych
  • obsługa gminy w zakresie wywozu nieczystości płynnych
 4. Administrowanie i utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych.
 5. Utrzymanie czystości w miejscach publicznych oraz urządzanie i utrzymanie terenów zielonych
 6. Organizacja, prowadzenie i koordynacja robót publicznych i prac interwencyjnych.

§ 8.

 1. Ustalenie zakresu zadań rzeczowych dla Zakładu dokonywane jest przez Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek w dziedzinie objętej działalnością tego Zakładu.
 3. Na realizację zadań o których mowa w ust. 2 Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie zapewnia odpowiednie środki finansowe i techniczne.

III. Organy Zakładu

§ 9.

Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu

§ 10.

Dyrektora Zakładu zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie.

§ 11.

Dyrektor Zakładu wykonuje swoje funkcje przy pomocy podległego mu personelu. Dyrektor zatrudnia pracowników Zakładu z limitu środków finansowych przeznaczonych na zatrudnienie.

IV. Działalność finansowa Zakładu

§ 12.

 1. Działalność finansowa Zakładu prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych Dz. U. Nr 122 poz. 1333.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem
 3. Plan finansowy Zakładu zatwierdza Dyrektor Zakładu z zachowaniem kwot wpłat do budżetu, dotacji z budżetu, wynagrodzeń i innych wydatków, których wysokość określona została dyrektywnie na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie bilans.
 5. Bilans Zakładu podlega weryfikacji przez jednostki określone w przepisach szczegółowych.
 6. Zakład działa na zasadzie pełnego rozrachunku i rozlicza się z budżetem Miasta i Gminy
 7. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy, z którego może dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.

§ 13.

 1. Dla zapewnienia prawidłowej działalności i funkcjonowania Zakład otrzymuje z budżetu Miasta i Gminy dotacje.
 2. Warunki przyznawania dotacji przez organ założycielski określają odrębne przepisy.

V. Mienie Zakładu

§ 14.

 1. Zakład gospodaruje wydzielonym mu i nabytym mieniem stanowiącym część minia gminnego i zapewnia mu ochronę.
 2. Zakład wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do minia gminnego będącego w jego dyspozycji poza zbywaniem nieruchomości lub obciążania ich ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich.

VI. Postanowienia końcowe

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy:

§ 16.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania

 

Oryginał statutu dostępny jest w siedzibie Zakładu.