O nas

W dniu 30 grudnia 1996 roku na podstawie Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r . Nr 9 poz.43 ) Rada Miasta i Gminy Skaryszew podjęła Uchwałę Nr XX/131/96 w sprawie utworzenia jednostki komunalnej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie „ z siedzibą w Skaryszewie przy ulicy Piaseckiego 15.

Organem założycielskim jest Rada Miejska w Skaryszewie, która wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy w Skaryszewie sprawuje nadzór nad działalnością Zakładu.

Zakres działalności Zakładu obejmuje teren miasta i gminy Skaryszew. Ponadto Zakład może współpracować z sąsiednimi gminami w oparciu o dwustronne umowy, zlecenia oraz porozumienia.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie jest zakładem użyteczności publicznej mającym na celu maksymalne, bieżące i nieprzerwalne zaspakajanie zbiorowych potrzeb komunalnych ludności oraz jednostek prowadzących działalność gospodarczą na terenie jego działania.

PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU JEST:

Burmistrz może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań jeżeli jest to niezbędne do zaspokajania potrzeb ludności oraz innych jednostek w dziedzinie objętej działalnością Zakładu.

Zakładem zarządza oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który zatrudniany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Dyrektor Zakładu wykonuje swoje funkcje za pomocą podległego mu personelu. Pracownicy Zakładu zatrudniani są przez Dyrektora w ramach limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ZAKŁADU.

Działalność finansowa Zakładu prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. ( Dz. U. z 2015r poz. 1542. ), Rozporządzenia MF z dnia 05 lipca w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej t.j. ( Dz.U. z 2013r. poz. 289). Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Plan ten zatwierdzany jest przez Dyrektora zakładu z zachowaniem kwot wpłat do budżetu, dotacji z budżetu, wynagrodzeń i innych wydatków, których wysokość określona została dyrektywnie na podstawie odrębnych przepisów. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie bilans, który podlega weryfikacji przez jednostki określone w przepisach szczegółowych.

Zakład działa na zasadzie pełnego rozrachunku i rozlicza się z budżetem Miasta i Gminy w Skaryszewie. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy, z którego może dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku. Zakład gospodaruje wydzielonym mu i nabytym mieniem stanowiącym część mienia gminnego i zapewnia mu ochronę. Zakład wykonuje również wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia gminnego będącego w jego dyspozycji poza zbywaniem nieruchomości lub obciążaniem ich ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich.