Kanalizacja

Do statutowych działań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie należy również oczyszczanie ścieków. Na terenie Gminy istnieje sieć kanalizacyjna o łącznej długości 24,1 km .do której połączonych jest 1008 nieruchomości.

Oczyszczalnia ścieków położona jest w Skaryszewie na dz.nr. ew.1534/1, 1534/2, 1535, 1536 oraz 1537 stanowiącymi własność Gminy Skaryszew. W 1994 roku Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie na podstawie Decyzji nr. OS.III – S – 6210 –I 1/94 uzyskał pozwolenie wodno-prawne na wykonanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu ZBW-BOS_ZZ_2000 w wersji obudowanej’ W wyposażenie oczyszczalni ścieków stanowiły: pompownia ścieków, zbiornik zlewny nieczystości dowożonych wozami asenizacyjnymi, kontener typu BOS w wersji ZZ- 200 z ścieki do rzeki Kobylanki. Maksymalna dobowa wydajność oczyszczalni ścieków wynosiła 220 m³/d.

W 2000 roku rozpoczęto budowę mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków przez firmę „ Ekoland” Oczyszczalnia została wybudowane na działce 1535. W jej skład tej oczyszczalni ścieków wchodzą: krata mechaniczno-schodowa, zaadoptowany hermetyczny zbiornik zlewny, piaskownik z poletkiem ociekowym piasku, osadnik wstępny, komora niedotleniona osadu czynnego, komora natleniona osadu , osadnik wtórny poziomo-pionowy, urządzenia pomiarowe przepływu ścieków, komora stabilizacji tlenowej osadu wstępnego i wtórnego nadmiernego, prasa taśmowa do odwadniania osadu, stacja dozowania polielektrolitu.

Przepustowość oczyszczalni wynosi 520 m³/d.