PSZOK

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Skaryszew Z dnia 2013 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania bądź odzysku.

I. ZASADY OGÓLNE :

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.
 3. Odpady komunalne zebrane selektywnie, pochodzące z nieruchomości położonych na terenie gminy Skaryszew przyjmowane są przez PSZOK nieodpłatnie.
 4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.30 do 18.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do 14.00.
 2. PSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie tylko od mieszkańców Gminy Skaryszew.
 3. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane.
 4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
 5. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta . Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
 6. Do PSZOK mogą być przyjmowane wyłącznie odpady wymienione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
  • zmieszane odpady komunalne,
  • szyby samochodowe,
  • części samochodowe.
 8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
  • stwierdzenia przez pracownika PSZOK, że odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
  • stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczanych odpadach,
  • stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
 9. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu na przygotowanej przez dostarczającego zgodnie z obowiązującym wzorem, karcie przekazania odpadu .
 10. Przyjęcie przez PSZOK odpadów poremontowych nastąpi po dokonaniu weryfikacji pochodzenia odpadu.
 11. Przyjęcie przez PSZOK odpadów budowlanych nastąpi po uiszczeniu opłaty za przyjęcie odpadu.

III . POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu ( 48 ) 610 30 22 . Tel. kom.

Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie ul. Piaseckigo 15.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz na stronie internetowej Zakładu